Cr (ОН) 3 + КОН + Н2О2 >

Cr(OH)3 + KOH + H2O2 -->

2Cr(OH)3 + 4KOH + 3H2O2 = 8H2O + 2K2CrO4