Talaptyң mіnіp tұlparyn shyғarma zhazyp berіңdershі

Талаптың мініп тұлпарын шығарма жазып беріңдерші

  • Талапты мнп тлпарын... -Абайды1895ж. жазан ле. райсысы 4 тарматы 5 шуматан трады. ле аынны сйкт лы бдрахман лмне арнап шыаран жан тебренст жырларыны бр.Аыннегел спен енер ерне лаш ран жанны жетткпен алан бигн матан тту арылы сйкт лыны жарын бейнесн жасайды. Петербургте блм алан баласыныхалыиглг шн ызмет ете алмаандыына са болады. Дние жаланны опасыздыынан, р слбсн сйретп шыып, лексемрсруге де болатындыын ккрект плсапалы кренсмен длелдед. Жалпы адамгершлк жолындаы небр иян асуларды оай еместгн жне оан жалындаан жгер, топшысы берк тзм, ернбей стер ебек ажет екенн ле жолдары арылы згелерге неге ретнде сынады.

    Талапты мнп тлпарын,Тас ияа рлед,Бр ылым ед кр,р иына сермед...-

    деген жолдардан бшт бойындаы жеттк крнсе, екнш жаынан блмге, ылыма деген штарлы айын аарылады. ле тжырымынан анша жерден айыранмен тадыр жазмышына еш ауар жасай алмайтынын тснген кнш сезлед. ле 6-8 буынды шапыс йас лгсмен жазылан. Алаш аынны1933ж. жары крген толы жинаында жарияланды. Басылымдарында текстол. згерстер кездеспейд. Туындыараалпа,ырыз, орыс,збек, йыр т. б. тлдерге аударылан.